Miến dong Bình Liêu 0,5kg (cơ sở sản xuất Trần Nghiệp)