Miến dong Húc Động, Bình Liêu (cơ sở sản xuất La Văn Tiến)