Miến dong Bình Liêu 1kg (Cơ sở sản xuất Trần Nghiệp)